Estate Support Dienste

Bestorwe boedeladministrasieEstate Support hanteer alles, van A-Z, rakende enige papierwerk rondom u bestorwe boedel en tree ook op as eksekuteur vir bestorwe boedels. In kort hanteer ons namens u die volgende proses:
 • Doen aansoek vir ʼn Eksekuteursbrief by die Meester van die Hooggeregshof.
 • Adverteer die boedel in die Staatskoerant asook ʼn plaaslike koerant.
 • Voorbereiding van likwidasie- en distribusierekening asook advertering daarvan na inspeksie deur die Meester.
 • Die berekening van alle belasting betaalbaar asook die voorbereiding van alle SARS dokumentasie.
 • Alhoewel hierdie prosedure kort voorkom, kan die afhandeling van ʼn boedel 6-24 maande neem.

Die volgende dokumente sal nodig wees om die proses te begin:

 • Laaste getekende oorspronklike testament of besonderhede van waar dit gevind kan word.
 • Oorledene se identiteitsdokument.
 • Doodsertifikaat.
 • Huweliksertifikaat.
 • Voorhuwelikse kontrak (indien van toepassing).
 • Naam en sterfdatum van enige vooroorlede gade (indien van toepassing).
 • Egskeidingsbevel en skikkingsooreenkoms (indien van toepassing).
 • Afskrifte van identiteitsdokumente van al die erfgename.
 • Posadresse en kontakbesonderhede van al die erfgename.
 • Pensioennommer, naam en adres van pensioenfonds.
 • Lidnommer, naam en adres van mediese fonds.
 • Inkomstebelastingverwysingsnommer.
 • BTW registrasienommer (indien van toepassing).
 • Titelaktes / Deeltitel aktes / Tyddeel sertifikate of besonderhede waar verkrygbaar.
 • Huurkontrakte.
 • Vuurwapenlisensies.
 • Voertuig registrasienommer sertifikate.
 • Aandeelsertifikate of naam van instelling waar portefeulje bestuur word.
 • Effektetrust sertifikate / kennisgewings.
 • Enige ander beleggingsertifikate.
 • Laaste tjekboek en bankstaat.
 • Verbandstate.
 • Promesses ten opsigte van lenings verskuldig aan die boedel.
 • Kredietkaarte en enige ander bankkaarte.
 • Lewensversekeringspolisse of volledige besonderhede.
 • Korttermynversekeringspolisse of volledige besonderhede.
 • Vennootskapsooreenkomste, aankoop en verkoopooreenkomste asook nuutste finansiële state ten opsigte van enige besigheid (indien van toepassing).
 • Koopkontrakte waarin die oorledene 'n belang het.
 • Besonderhede van alle skuld verskuldig deur die oorledene.
 • Leningsrekeninge van alle besigheidsentiteite.
 • Aandeel / belang in enige besigheidsentiteite.

Van die kostes betrokke by die administrasie van ʼn bestorwe boedel kan die volgende insluit:

 • Meestersfooie (beperk tot R600).
 • Eksekuteursfooie (beperk tot 3.5% van bruto waarde van die boedel en 6% van alle inkomste deur eksekuteur ingevorder namens die boedel).
 • Waardasie kostes van bates deur ʼn geswore waardeerder.
 • Advertensiekostes.
 • Bankkostes betrokke by boedelbankrekening.
 • Oordragskostes van eiendom.
 • Begrafniskostes.
T: (011) 789-1605  |  F: (011) 789-7995  |  E: admin@estatesupport.co.za
Blok A, Surreylaan 363, Ferndale, Randburg
Posbus 324, Randburg, Johannesburg, 2125
Boedelbeplanning, Testamente
& Bestorwe boedeladministrasie